כללי

אתר החברה (להלן: “האתר”) הנו אתר המהווה חנות וירטואלית למכירת/השכרת משחקים/ציוד לאירועים לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת בלונים ושוקולד  ח.פ. 24938557 כפר מרדכי (להלן: “החברה”). 

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הוראות תקנון אלו מהוות חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה.

הזמנה באתר

ההזמנה באתר מהווה בקשה לרכישה/השכרה. 

החברה תחזור ללקוח במהלך יום העסקים הקרוב ותשלים את ההזמנה מול הלקוח בהתאם לזמינות המשחקים.

התשלום לא נעשה באתר אלה טלפונית או בתחנות האיסוף בזמן איסוף הציוד.

השכרת ציוד

מחירי ההשכרה הם ל-24 שעות או לשישי שבת.

השוכר יקבל את הציוד בכתובתו של המשכיר בתחנת החלוקה הקרובה לביתו ויחזירו לאותו מקום מיד עם תום תקופת השכירות. במקרה והשוכר יאחר בהחזרת הציוד למשכיר, ישלם למשכיר פיצוי יומי בסך שווי ההשכרה ליום, החל מהמועד המקורי ועד למועד החזרת הציוד בפועל.

השוכר יבדוק את הציוד ביום האיסוף ובכפוף לבדיקה זו הוא יצהיר כי קיבל לידיו את הציוד במצב טוב ותקין, והוא מתחייב להחזירו למשכיר באותו המצב. השוכר יישא בעלות כל נזק או קלקול שייגרם לציוד בתקופת השכירות מכל סיבה שהיא (למעט נזקי בלאי), במקרה של אובדן או גניבת הציוד או אי החזרתו מכל סיבה אחרת יישא השוכר בעלות המלאה של הציוד החסר.

השוכר יקבל מהמשכיר הוראות התקנה והקמה של הציוד וכן הוראות בטיחות. והשוכר יתחייב לפעול בהתאמה מלאה להוראות ההתקנה, השימוש והבטיחות האמורות. השוכר מתחייב לעשות בציוד שימוש זהיר וסביר בהתאם להוראות ההתקנה ו/או הבטיחות תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים מאופי הפעילות שלשמה הושכר הציוד וכן בזמן אכסונו לפני ואחרי השימוש בתקופת השכירות.

מוצהר ומוסכם בזה כי האחריות בקשר לשימוש בציוד ו/או לנזק מכל סוג ומין שייגרם כתוצאה מהשימוש בציוד בכל זמן שהינו בחזקת השוכר תהיה על השוכר בלבד.  המשכיר לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק כספי ו/או רכוש ו/או גופני שיגרם לשוכר ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש בציוד ו/או החזקתו על ידי השוכר או מי מטעמו.

להבטחת קיום התחייבויות ימסור השוכר למשכיר צ'ק ביטחון או את פרטי כרטיס אשראי, גובה הפיקדון יקבע על פי תכולת ההזמנה. במקרה ויפר השוכר את התחייבויותיו הנ"ל רשאי המשכיר לפרוע את הצ'ק או לגבות מכרטיס האשראי על כיסוי הנזקים שנגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אחר שהמשכיר זכאי להם עפ"י כל דין. 

אחריות

הלקוח יקבל מהחברה הוראות התקנה והקמה של הציוד וכן הוראות בטיחות. והלקוח יתחייב לפעול בהתאמה מלאה להוראות ההתקנה, השימוש והבטיחות האמורות. הלקוח מתחייב לעשות בציוד שימוש זהיר וסביר בהתאם להוראות ההתקנה ו/או הבטיחות תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים מאופי הפעילות.

מדיניות ביטולים

השכרה: ביטול בין שבוע עד שבועיים לפני האירוע, 50%, פחות משבוע 100%. 

מכירה: צרכן רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר האינטרנט בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

קניין רוחני

על הלקוח חל איסור העתקת מתקנים שפותחו ע"י החברה.

דילוג לתוכן